Tham gia

1. Cách thức tham gia:

  • Để tham gia CTKM, khách hàng đăng ký gói “Tiêu dùng”, hoặc gói “Giá cả”
  • Cú pháp đăng ký : Soạn DK {Magoi} gửi 9333

    Trong đó: Magoi = TD hoặc GC

- Cách đăng ký gói Gói “Tiêu dùng”:  Soạn DK TD gửi 9333​ (cước 5.000đ/ngày)

- Cách đăng ký gói Gói “Giá cả”:  Soạn DK GC gửi 9333 (cước: 2.000đ/ngày)

2. Quy định về việc trả lời câu hỏi

Kênh tương tác

Cách thức trả lời câu hỏi

Qua SMS

Soạn  A hoặc B gửi 9333 tùy đáp án lựa chọn

Lưu ý:
- Khách hàng chỉ nhận được câu hỏi tiếp theo khi đã trả lời câu hỏi liền trước đó.
- Để lấy câu hỏi gần nhất về máy điện thoại, khách hàng soạn Q1 gửi 9333